กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น